Reklamační řád

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Eventuální vady je kupující povinen neprodleně ohlásit naší obchodní společnosti. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak ve všeobecných obchodních podmínkách nebo u konkrétního zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním,
 • nesprávným použitím výrobku,
 • nesprávným skladováním.

Práva z vadného plnění (platné i pro software a digitální licence)

Práva z vadného plnění se nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. poškozením v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami bezpečného chování a manipulování s předměty,
 6. provedením nekvalifikovaného zásahu,
 7. v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 8. poškozením v důsledku působení přírodních živlů nebo vyšší moci.
 9. problémy s výkonem, stabilitou, neočekávaným ukončením programu nebo se správnou funkcí programu. V tomto případě kupujícímu může prodávající po předchozím upozornění poskytnout pouze pomoc s kontaktováním technické podpory výrobce programu.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Postup při reklamaci

 1. Informujte nás o reklamaci elektronicky pomocí tohoto formuláře.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu Lesnická 463, 798 03 Plumlov.
 3. Do zásilky vložte vyplněný reklamační formulář spolu s dokladem o nabytí reklamnovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. u plotrů, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Dopravu reklamovaného zboží na provozovnu a zpět si reklamující zajistí sám.

Reklamující (kupující) je povinen si převzít zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou náhradu za uskladnění či zboží svépomocně prodat na účet reklamujícího (kupujícího). Na tento postup upozorní prodávající reklamujícího (kupujícího) předem (e-mailem nebo telefonicky) a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Při uznání reklamace může reklamující požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, např. dopravné, musí je však uplatnit nejvýše do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu (stanoví §1924 OZ).

Závěrečná ustanovení

Prodávající neodpovídá za vady způsobené na zboží kupujícím (např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením). 

U vybraného zboží prodávající neposkytuje záruku po předchozím souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami. Tato informace je vždy uvedena u konkrétního zboží.